CARWASH BOLSWARD DE MARNE 55 TEL: 0515 85 91 73
Welkom op onze website
OPENINGSTIJDEN CARWASH Dagelijks geopend van 09.00 - 17.30 uur Wasboxen tot 22.30 uur geopend!
locatie
Wij zitten op Industrie Terrein De Marne 55 8701 PV Bolsward
contact
CARWASH BOLSWARD DE MARNE 55 TEL: 0515 85 91 73 info@carwashbolsward.nl
waspas
Met onze GRATIS waspas wast u altijd met voordeel ! De waspas is een makkelijke & voordelige manier om zorgeloos te kunnen wassen. Wanneer u de waspas oplaadt met minimaal € 50,- kan uw voordeel oplopen tot 25% op ieder wasprogramma! Tevens ontvangt u als waspashouder een gratis wassing naar keuze op uw verjaardag.
Zakelijk wassen ?
Onze waspas biedt diverse mogelijkheden voor het wassen van uw wagenpark. Als u op zoek bent naar een zakelijke oplossing voor het wassen van uw auto dan bent u bij ons aan het juiste adres. Vraag een medewerker in de shop voor meer informatie.
programma”S
Diamant Velgenreiniging Actiefschuim Borstelwassen Bodemreiniging Polish Wax Drogen
Goud Velgen reiniging Actiefchuim Borstelwassen Bodemreiniging Wax Drogen
Zilver Actiefschuim Borstelwassen Wax Drogen
Brons Borstelwassen Drogen
aktie
Kijk voor akties op onze facebook pagina
Welkom op onze website
OPENINGSTIJDEN CARWASH Dagelijks geopend van 09.00 - 17.30 uur Wasboxen tot 22.30 uur geopend!
Wij zitten op Industrie Terrein De Marne 55 8701 PV Bolsward
contact
CARWASH BOLSWARD DE MARNE 55 TEL: 0515 85 91 73 info@carwashbolsward.nl
locatie
programma”S
Diamant Velgenreiniging Actiefschuim Borstelwassen Bodemreiniging Polish Wax Drogen
Goud Velgen reiniging Actiefchuim Borstelwassen Bodemreiniging Wax Drogen
Zilver Actiefschuim Borstelwassen Wax Drogen
Brons Borstelwassen Drogen
foto”s
Wie zijn wij
Nieuwe autowasstraat in Bolsward! Vanaf december 2018 officieel geopend! Door gratis grondig voorwassen met aandacht voor uw velgen in combinatie met de nieuwste borstels garanderen wij u een 100% krasvrije wasbeurt. Gratis koffie terwijl u wacht! Ook kan er gebruik worden gemaakt van een waspas, ook zeer interessant voor zakelijke gebruikers. Een opwaardeerkaart waar u tegoed opzet om te wassen. Met meerdere voordelen; * Altijd direct korting op de wasprogramma’s. * Extra voordeel wanneer u meer dan € 50,00 opwaardeert. * U kunt de waspas gemakkelijk opwaarderen in onze shop. * Gratis wassing naar keuze op uw verjaardag. Voor de doe-het-zelvers hebben wij 2 wasboxen ter beschikking. Deze zijn uitgerust met warm water/ schuim / hot-wax en osmose water voor een streepvrij droogresultaat. In de betaalautomaten € 0,50, € 1,00 en € 2,00 maar ook kunt u uw waspas of pinpas gebruiken door draadloos te betalen bij de automaat. De modernste technieken dus en geen kleingeld meer nodig! Super handig! U kunt uw auto van binnen reinigen met de stofzuigerautomaat. Hier kunt u betalen met € 0,50, € 1,00 en € 2,00 of met een wasmunt. Wij besteden persoonlijke aandacht aan het wassen van uw auto. * 6 dagen per week geopend; Uw auto wordt altijd gratis voorgewassen inclusief velgenreiniging (Tijdens openingstijden Shop) * 4 verschillende wasbeurten; * Gratis koffie in onze shop! * Ook geschikt voor Cabrio's,bestelbussen (met imperial),pickups * Tot 2,30 hoog * Maximale bescherming voor uw auto * Nieuwste autowastechnieken * Zacht voor de lak van uw auto dankzij het gebruik van de beste en zachtste materialen * Een optimaal glansresultaat dankzij het unieke polishprogramma * Milieuvriendelijker dan thuis auto wassen
waspas
Met onze GRATIS waspas wast u altijd met voordeel ! De waspas is een makkelijke & voordelige manier om zorgeloos te kunnen wassen. Wanneer u de waspas oplaadt met minimaal € 50,- kan uw voordeel oplopen tot 25% op ieder wasprogramma! Tevens ontvangt u als waspashouder een gratis wassing naar keuze op uw verjaardag.
Zakelijk wassen ?
Onze waspas biedt diverse mogelijkheden voor het wassen van uw wagenpark. Als u op zoek bent naar een zakelijke oplossing voor het wassen van uw auto dan bent u bij ons aan het juiste adres. Vraag een medewerker in de shop voor meer informatie.
Aktie
Kijk voor akties op onze facebook pagina
openingstijden
Algemene voorwaarden wassen Algemeen De navolgende voorwaarden zijn van toepassing op elke verrichting van diensten ten behoeve van cliënten. Afwijking van deze voorwaarden geldt alleen indien door het autowasbedrijf schriftelijk bevestigd. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: – autowasbedrijf: onderneming of deel van onderneming welke zich bedrijfsmatig bezighoudt met dienstverlening op het gebied van reiniging van motorvoertuigen.– cliënt: degene die gebruik maakt van de diensten van het autowasbedrijf. Artikel 1.Uitleg gebruikCliënt dient zich voorafgaand aan het gebruik van de autowasinstallatie te informeren over het juiste gebruik ervan. Artikel 2.InstructiesCliënt dient zich te houden aan de instructies op de instructieborden en bijbehorende lichtsignalen en dient de aanwijzingen op te volgen die door een medewerker van het autowasbedrijf mondeling of door gebaren worden gegeven. Artikel 3.Geschiktheid van het voertuig; bijzonderhedenHet voertuig van cliënt is alleen geschikt voor de autowasinstallatie als het voldoet aan de volgende eisen:– het voertuig moet vier wielen hebben en een dichte carrosserie; slechts indien uitdrukkelijk door het autowasbedrijf is aangegeven dat de autowasinstallatie tevens geschikt is voor bijvoorbeeld gebruik door voertuigen met meer of minder dan vier wielen kan van het voorgaande worden afgeweken.– de op de autowasinstallatie aangegeven maximum-afmetingen (Hoogte Breedte Lengte) mogen niet worden overschreden.– het voertuig mag geen loszittende en/of uitstekende onderdelen hebben die door de autowasinstallatie losgerukt kunnen worden. Onderdelen die los kunnen zitten en/of uitsteken zijn o.a. antennes, spiegels, sierstrips, stootlijsten, bumpers, spoilers, schijnwerpers, ruiten- en koplampwissers; ook niet- originele onderdelen of wijzigingen van de carrosserie kunnen los zitten. Door slijtage, kleine schaden, ouderdom etc. kunnen onderdelen die vast lijken te zitten toch loszitten.Cliënt dient zelf na te gaan of diens voertuig geschikt is en dient in geval van twijfel een medewerker van het autowasbedrijf om advies te vragen. Cliënt dient bijzonderheden voorafgaand aan de wasbehandeling bij een medewerker van het autowasbedrijf te melden.
algemene voorwaarden
Artikel 4.WasresultaatBij extreme vervuiling is het autowasbedrijf gerechtigd meerkosten in rekening te brengen. Bij een normaal vervuilde auto mag cliënt verwachten dat het in water oplosbaar vuil wordt verwijderd. Er wordt een voorbehoud gemaakt ten aanzien van de mogelijkheid bepaalde vervuiling te verwijderen. Cliënt kan er niet op rekenen dat vet, teer, krassen etc. worden verwijderd. Artikel 5. KlachtenIn geval van een klacht of indien het wasresultaat niet is zoals cliënt (gezien het bovenstaande) redelijkerwijs mocht verwachten, dient cliënt een medewerker van het autowasbedrijf aan te spreken, zonder het voertuig in de rij voor de autowasinstallatie te plaatsen. Wordt de klacht aangaande het wasresultaat door het autowasbedrijf gegrond verklaard, dan heeft cliënt recht op éénmaal opnieuw wassen volgens het door het autowasbedrijf te kiezen programma. Artikel 6.SchadeHet autowasbedrijf is aansprakelijk voor schade die ontstaat door fouten van haar medewerkers, gebruik van ongeschikte (was)middelen of gebreken van de installatie. Er geldt echter een maximum van € 4.500,-, behoudens opzet of grove schuld. Cliënt is aansprakelijk voor schade bij zichzelf, bij het autowasbedrijf of bij andere gebruikers, ontstaan doordat cliënt de instructies niet opvolgt of een ongeschikt voertuig laat wassen. In geval van overmacht is autowasbedrijf niet aansprakelijk voor (in)directe schade. Onder overmacht wordt ten minste (maar niet uitputtend) verstaan: schade t.g.v. het gegeven dat een cliënt instructies niet opvolgt en/ of de installatie onjuist gebruikt of een ongeschikt voertuig laat wassen, onder verwijzing van artikel 1, 2 en 3.Het autowasbedrijf honoreert bij vermeende aansprakelijkheid van het autowasbedrijfgeen verzoeken tot vergoeding van reparaties en herstellingen die zijn uitgevoerd door eenderde, voor zover deze werkzaamheden zijn verricht zonder overleg en uitdrukkelijkegoedkeuring vooraf van het autowasbedrijf. Artikel 7.Weigeren van klantenHet autowasbedrijf kan een cliënt weigeren als diens voertuig voor de autowasinstallatie ongeschikt is of als daarvoor een andere redelijke grond bestaat. Artikel 8.PersoonsgegevensDe persoonsgegevens van de cliënt die worden vermeld op enig formulier (waaronder o.a. het meldingsformulier schade) worden door het autowasbedrijf verwerkt, mogelijk in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp). Aan de hand van deze verwerking kan het autowasbedrijf: de overeenkomst uitvoeren en zijn verplichtingen jegens de cliënt nakomen, de cliënt een optimale service verlenen, hem tijdig voorzien van actuele wasinformatie en hem gepersonaliseerde aanbiedingen doen.
Artikel 9.De betaling– Bij het accepteren van de betaalbon c.q. afleverbon wordt deze aangemerkt als een pre-notificatie of vooraankondiging op de automatische incasso’s.– De schulden van cliënt aan het autowasbedrijf zijn brengschulden. Betaling dient contant te geschieden voor de verrichte diensten. Onder contante betaling wordt mede verstaan bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door het autowasbedrijf aangegeven bank- of girorekening op het tijdstip van levering of afwaarding van de waspas.– Indien uitdrukkelijk schriftelijk een ander moment van betaling is overeengekomen, is hetautowasbedrijf gerechtigd over de niet betaalde bedragen maandelijks de wettelijke rente in rekening te brengen. Hierbij wordt het resterende gedeelte van de maand vanaf het moment waarop betaling had moeten plaatsvinden als gehele maand aangemerkt. Deze verhoging van het verschuldigde bedrag wordt beschouwd als een voorwaarde waaronder door het autowasbedrijf uitstel van betaling is verleend zonder dat daarmee de verplichting van cliënt tot contante betaling komt te vervallen. De verhoging gaat één maand na de verzending van de factuur in.– Indien cliënt na sommatie in gebreke blijft het verschuldigde bedrag te betalen, is het autowasbedrijf gerechtigd dit bedrag met de incassokosten te verhogen. Deze incassokosten omvatten zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten. Buitengerechtelijke kosten zijn alle kosten die het autowasbedrijf in rekening worden gebracht door advocaten, procureurs, deurwaarders en ieder ander van wie zij zich bedienen voor de invordering van het verschuldigde bedrag. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op 15% van het verschuldigde bedrag, tenzij cliënt aannemelijk maakt dat de verkoper minder schade lijdt Artikel 10.WaspasDe waspas is niet inwisselbaar tegen contanten. Verlies is voor eigen risico. Bolsward, december 2018
CARWASH BOLSWARD DE MARNE 55 TEL: 0515 85 91 73 info@carwashbolsward.nl
CARWASH BOLSWARD DE MARNE 55 TEL: 0515 85 91 73 info@carwashbolsward.nl